แหล่งเรียนรู้และทัศนศึกษาเกี่ยวกับกล้วยไม้ที่ครบวงจร

สถานที่รองรับคณะนักเรียน-นักศึกษาและหมู่คณะที่เข้าชม พร้อมได้รับความรู้จากวิทยากรที่คอยให้ข้อมูลไว้อย่างครบครัน